Par mums

MĀCOTIES NO DABAS

Daba - jaunu risinājumu avots nākotnei

KĀPĒC ŠĀDS PROJEKTS?

Mēs dzīvojam neilgtspējīgā pasaulē. No gada gadā pieaug dabas resursu izmantošana ekonomikas attīstībai un preču ražošanai. Mēs vairs nevaram turpināt mūsu vajadzību un vēlmju apmierināšanu bez nozīmīgām mūsu ikdienas dzīves veida un patēriņa izmaiņām. Nepieciešams veicināt mācīšanos, kas var mainīt ne tikai mūsu dzīvesveidu, bet arī ekonomiku un biznesu. Projekts Mācoties no dabas (MnD) piedāvā unikālu pieeju, kā sasniegt šīs vajadzības.

Daba ir ilgtspējīga: efektīvi pārstrādā atkritumus, izmanto atjaunojamo saules enerģiju, ir noturīga pret negaidītām pārmaiņām, pielāgojas jauniem apstākļiem, tai piemīt pašregulācija. Īstu zaļo ekonomiku un sabiedrību raksturo tādas pašas pazīmes. Šo pieeju daudzviet jau izmanto biznesā, piemēram, Interface, Nike, Wal-Mart, radot nepieciešamību pēc tāda paša veida izglītības.

PROJEKTA MĒRĶI

Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.

Šajā projektā mēs gribam:

  • Veicināt skolu spēju izmantot āra nodarbības jaunā un novatoriskā veidā un integrēt tās dažādās mācību programmas  jomās.
  • Nodrošināt jauniešus ar plašu āra nodarbību pieredzi, kas veicinātu viņu līdzdalību videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.
  • Izstrādāt jaunus mācību resursus, kas saista mācīšanos no dabas ar videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanas prasmēm.
  • Nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai, zināšanām, pieredzei, ieteikumiem un resursiem par mācīšanos no dabas.
  • Izstrādāt sekmīgu āra nodarbību kritērijus.
  • Attīstīt labas prakses pedagogu sadarbības tīklu, kā iespēju nepārtraukti dalīties ar idejām un resursiem.
  • Palielināt informētību par ilgtspējīgu attīstību un MnD gan partnervalstīs, gan ES

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekts Mācoties no dabas sadarbosies ar skolotājiem un skolēniem, piemērojot mācību procesu reālās dzīves problēmu risināšanai un attīstot tās prasmes, kas nepieciešamas videi draudzīgai ekonomikai un sabiedrībai. Skolotāji iegūs prasmes, līdzekļus un pārliecību ilgtspējīgas attīstības mācīšanā.

Projektā tiks izveidotas:

  • Vadlīnijas skolotājiem, kā ar mācīšanos no dabas uzlabot skolēnu mācīšanās prasmes;
  • Mācību moduļi ar aktivitātēm un ieteikumiem skolotājiem;
  • Veiksmīgu āra nodarbību kritēriji.
Notiks skolotāju apmācība ar uzsvaru uz sadarbību vērstu mācīšanos un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu.

MĒRĶGRUPAS

Skolotāji: ieviesīs projektu skolās, lietos un vērtēs projektā izveidotos materiālus, piedalīsies apmācībā. Projektā var piedalīties dažādu mācību priekšmetu skolotāji: bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinātņu, ekonomikas.
Skolēni: 12-16 gadus veci
Izglītotāji: projekta pieredzi piedāvāsim visplašākā spektra izglītotājiem semināros, konferencēs, metodisko apvienību sanāksmēs.
Izglītības pārvalžu speciālisti: iesaistīsim projektā dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējus, lai pārliecinātos par projekta ieviešanu izglītības iestādēs. 

Projekts darbojas 6 valstīs,  aptverot 180 skolas, 600 skolotājus  7500 skolēnus.

PARTNERI

Field Studies Council (UK)
- vadošais partneris
Bērnu Vides skola (Latvija)
Фондация „ТАЙМ” (Bulgārija)
Focus Eco Center (Rumānija)
Veldwerk (Nīderlande)
STERM (Spānija)

SĀKUMS:
2010. gada decembris

BEIGAS: 2013. gada jūlijs

PROJEKTA NORISE LATVIJĀ

2011.2012. mācību gadā tika izstrādāti un 5 pilotskolās izmēģināti mācību materiāli, izstrādāta skolotāju apmācības programma. 2012. gada oktobrī ar Latvijas Zaļā punkta atbalstu notika trīs skolotāju apmācības semināri, nodarbības tiks aprobētas vairāk kā 80 Latvijas skolās, projektā iesaistīsies skolēni, notiks inovāciju konkurss skolēniem.

Projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa.

Projekta komanda: Rudīte Grabovska, Daiga Kalniņa, Elita Lavrinoviča, Dace Pole, Skaidrīte Butāne, Ineta Miķelsone, Laura Zvingule.

LĪDZFINANSĒ: Eiropas komisija, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts - Mūžizglītības programma/Comenius

eu_flag_llp_lv

 


 

Skolotāju apmācību Latvijā līdzfinansē Latvijas Zaļais punkts

LZP_logo_zals_fons_asie_sturisi

 

 
eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012