Форма и структура

В биологията "морфологията" изучава формата и структурата на организма. Физиологията на свой ред изследва функцията. Такъв подход на изучаване на моделите не отбелязва връзката на всички неща в природата.
Когато човек описва моделите в природата е важно да определи средата, в която те живеят, тяхната архитектура и вътрешна динамика или процеси. Важно е моделът да се опише по този начин заради силната връзка между контекста (околната среда), архитектурата (форма) и нейната динамика (функция). Околната среда, формата и функцията не могат да бъдат разделени. Нито едното не е по-важно от другото. Съществуването на едното е невъзможно без другото.

Даден динамичен процес (функция) може да определи формата на даден модел. Околната среда изпълнява контрол и създава предпоставки за развитието му. От тази взаимовръзка между форма, функция и околна среда започваме да разбираме начина, по който се формират моделите. Заедно формата, функцията и околната среда представляват взаимосвързано единство.

Примери за това взаимодействие между форма, функция и околна среда са реките, мравките и водните гъби.


източник:earthobservatory.nasa.gov

Голямата река представлява разклонена мрежа от по-малки потоци. Формата за земята предоставя структурата, която оформя реката. Но реката оформя своето корито благодарение на динамичните потоци (функция) и други природни процеси. Форма и функция отнова са взаимосвързани. Чрез взаимодействието им се оформя реката (природния модел).


автор:Bandwagonman

Още един отличен пример за сложното взаимодействие между функция и форма е динамика, която наблюдаваме в една колония на мравки. Тя представлява мрежа от сравнително прости елементи (мравки), от които възниква по-мащабно интелигентно и адаптивно поведение. Пример за това е способността им да намират храна. Това поведение е независимо от централен контрол. Първоначално мравките тръгват във всики посоки. Когато някоя мравка попадне на източник на храна, тя започва да отделя феромон, който, при нейния обратен път към мравуняка, оставя своеобразна миризлива пътечка към храната. Всички мравки, намерили храна, оставят на връщане тази феромонна следа, формирайки нещо като миризливо поле, сочещо към източници на храна. По този начин мравките колективно създават и комуникират информация за местоположението и качеството на хранителни източници. Функцията и формата работят заедно, за да набави необходимата на колонията храна. Функцията е динимичното действие на търсенето на храна. Веднъж намерена се създава мрежа от пътечни – формата.


автор: Nick Hobgood

Гъби са необичайни животински форми, които нямат определени органи, които да изпълняват различните им функции. Най-важната структура е мрежа от канали и камери, през която водата циркулира да снабдява гъбата с храна и кислород. По същия нячин гъбата изхвърля отпадъците си. Гъбата е критично зависима от околната среда, водните течения и океана, за да снаби себе си с хранителни вещества. Това усвояване и използване на хранителни вещества е функцията на живота.


llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012